Privacy Policy

 

RODO

Przetwarzanie danych w związku z RODO

Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez Catering „Wilczy Głód”. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez Catering „Wilczy Głód” obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych, oraz celów informacyjnych – rozsyłanie menu na adres e-mail. Na stałe będą gromadzone dane ze sklepu internetowego oraz kont na stronie www, bezterminowo- właściciel swoich danych (konta) może sam usunąć je, lub wnieść o kasacje.  Dane te niezbędne są do realizacji zamówień on-line. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Catering „Wilczy Głód”. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez Catering „Wilczy Głód”

Prawa przysługujące w związku z nową regulacją

W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

 • żądania od Catering „Wilczy Głód” dostępu do Państwa danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
 • sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych,
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez Catering „Wilczy Głód” lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Catering „Wilczy Głód” sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nazwa.pl nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Catering „Wilczy Głód” są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, Catering „Wilczy Głód” nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nazwa.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Pozostałe prawa

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Catering „Wilczy Głód”, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Nazwa.pl może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Polityka Prywatności

Catering „Wilczy Głód” informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisów internetowych Catering „Wilczy Głód” bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Catering „Wilczy Głód” jest do Państwa dyspozycji pod adresem:  iod@wilczyglod.eu oraz rodo@wilczyglod.eu

Odbiorcy Danych Osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

 • ComVision sp. z o. o. ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice  NIP: 969-156-67-36  REGON: 241520885
 • Biuro Podatkowe Beata Katzerke  ul. Łąkoszyńska 10
  99-300 Kutno, woj. łódzkie Forma prawna: Działalność Gospodarcza
  REGON: 100232530  NIP:  7751225499  
 • ELISOFT Jarosław Leszczyński, 51-165 Wrocław  ul. Bolesława Krzywoustego 21/20, NIP: 8951596798.
Print Friendly, PDF & Email